Konjunkturen i Stockholm fortsätter att vara starkare än normalt. Under årets andra kvartal stärks konjunkturen ytterligare, vilket främst beror på ett ökat förtroende hos Stockholms näringsliv.

Stockholms databransch går upp på högvarv. Läget har inte varit så här ljust för regionens it-företag på närmare sju år.

Stockholmsekonomin hålls tillbaka av den högsta arbetskraftsbristen som någonsin uppmätts. Många företag har svårt att hitta arbetskraft, vilket hämmar tillväxten.

Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utvecklingen i huvudstadsekonomin påverkar hela landet och påverkar därför hela Sveriges välstånd. Stockholm står för närmare 30 procent av Sveriges varuexport.

Stockholms hushåll har länge varit dystra vad gäller ekonomin men sedan ett år tillbaka har hushållen avgett optimistiska tongångar. Även om tillförsikten avtar något under andra kvartalet 2017, konfidensindikatorn för hushållen i Stockholm försvagas med närmare tre enheter, fortsätter hushållen i Stockholm att ha större tilltro till ekonomin än normalt.

Förstärkningen av Stockholmskonjunkturen under andra kvartalet 2017 förklaras av mer optimistiska företag. Konfidensindikatorn för huvudstadsregionens näringsliv förstärks med drygt fyra enheter, vilket innebär att företagen i Stockholm möter en konjunktur som är bättre än normalt.


Konfidensindikatorn för hushållen är fortsatt starkare än normalt i samtliga delar av Stockholm. Däremot beror den generella försvagningen av hushållens konfidensindikator under andra kvartalet på att tilltron skruvas ned i de mer centrala delarna av länet. Konfidensindikatorn för de mest centralt belägna hushållen faller med tre enheter under det andra kvartalet 2017.

Mest justeras tilltron ned i de halvcentrala delarna av Stockholm. Konfidensindikatorn för dessa hushåll faller med närmare sex enheter, men läget är fortsatt bättre än normalt.

Hushållen i de ej centrala delarna har på relativt kort tid gått ifrån att vara dystra till att se klart ljusare på tillvaron. Konfidensindikatorn stärktes med hela 11 enheter under föregående kvartal och läget förbättras ytterligare under andra kvartalet. Konfidensindikatorn för de ej centralt belägna hushållen nosar nu på en nivå som är mycket bättre än det historiska genomsnittet.

Företag i de centrala liksom ej centrala delarna av länet rapporterar om en starkare konjunktur under andra kvartalet 2017. Förstärkningen är tydligast bland företagen i länets mest centrala delar. Där stärks konfidensindikatorn med 5,5 enheter till 108,4, vilket motsvarar en nivå klart över det historiska genomsnittet.

Företag i de halvcentrala delarna av Stockholms län rapporterar om en vikande konjunktur. Försvagningen är tydligt märkbar. Konfidensindikatorn försvagas med drygt sju enheter till 97,2. Detta innebär att dessa företag möter en konjunktur som ligger under det historiska genomsnittet.

Även i de minst centrala delarna stärks konfidensindikatorn tydligt med drygt tre enheter till 102,8. Företag i både de centrala och ej centrala delarna av länet möter sålunda en konjunktur som är starkare än normalt.

Sysselsättning

Antalet anställningar fortsätter att öka i Stockholm under andra kvartalet 2017. Nettotalet för antalet anställda, det vill säga skillnaden mellan andelen företag som ökar antalet anställda och andelen som reducerar anställningar, ökar påtagligt till 19. Det är det starkaste tillväxttalet för anställningar bland Stockholmsföretagen på litet mer än ett år.

Den starka sysselsättningstillväxten i Stockholm innebär att de förväntningar som ställdes upp av företagen under föregående kvartal inte bara förverkligas utan även slås. Förutom att anställningstakten skrivs upp under andra kvartalet 2017 ökar förväntningarna på framtida nyanställningar.

Stockholm har länge lidit av en generell arbetskraftsbrist, vilken dessutom påtagligt har förvärrats under senare år. Arbetskraftsbristen under andra kvartalet 2017 når en nivå som aldrig tidigare uppmätts i Stockholm Nettotalet för arbetskraftsbristen stiger med sju enheter från en redan hög nivå och når 42. Inte ens under den högkonjunktur som rådde innan den globala finanskrisen slog till 2008 var arbetskraftsbristen lika påtaglig.

Privata tjänstenäringar (61%)


Handel (19%)


Bygg (10%)


Tillverkning (10%)


De flesta stockholmare som jobbar i näringslivet har sin anställning inom de privata tjänstenäringarna. På andra plats kommer handeln, där omkring var femte anställd stockholmare jobbar. Var tionde stockholmare jobbar inom bygg och en lika hög andel är anställda inom tillverkningsindustrin.

Sammansättningen utgör en stor skillnad jämfört med tidigare. För femton år sedan var betydligt fler, drygt en tredjedel, anställda inom tillverkningsindustrin. Ungefär lika många var sysselsatta inom handeln medan endast en femtedel var anställda inom de privata tjänstenäringarna. Sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna har sålunda växt betydligt, medan allt färre är anställda inom tillverkning och handel. Andelen stockholmare som har sin anställning inom tillverkning har fallit mest. Sysselsättningen inom bygg har ökat något under de senaste femton åren, från sju procent 2010 till tio procent i dag.

Uppdragsverksamheten

7

6

50

4

3

2

1

0

Q3
2013

hide hide 12 hide 0 17 hide
Q4
2013

hide hide hide hide hide 13 hide
Q1
2014

2 hide 26 2 15 11 0
Q2
2014

7 26 45 7 20 27 4
Q3
2014

5 4 56 5 42 23 10
Q4
2014

hide 13 hide hide 25 hide 3
Q1
2015

13 28 10 hide 52 15 hide
Q2
2015

19 66 hide hide 12 20 hide
Q3
2015

34 hide hide hide 21 27 hide
Q4
2015

18 21 28 hide 31 15 hide
Q1
2016

13 1 23 4 37 15 hide
Q2
2016

30 hide 9 8 73 28 12
Q3
2016

20 0 hide 29 34 20 hide
Q4
2016

36 7 3 43 63 hide hide
Q1
2017

18 16 hide 26 41 32 19
Q2
2017

9 12 39 36 48 8 29

1

2

3

4

-50

6

7

Q3
2013

- 34 29 hide 34 hide hide 16
Q4
2013

- 19 45 43 19 13 hide 16
Q1
2014

- hide 4 hide hide hide hide hide
Q2
2014

- hide hide hide hide hide hide hide
Q3
2014

- hide hide hide hide hide hide hide
Q4
2014

- 14 hide 2 14 hide 1 hide
Q1
2015

- hide hide hide 1 hide hide 6
Q2
2015

- hide hide 37 29 hide hide 3
Q3
2015

- hide 2 7 20 hide hide 3
Q4
2015

- hide hide hide 20 hide hide 5
Q1
2016

- hide hide hide hide hide hide 7
Q2
2016

- hide 3 hide hide hide hide hide
Q3
2016

- hide hide 11 hide hide hide 2
Q4
2016

- hide hide hide hide hide 5 7
Q1
2017

- hide hide 11 hide hide hide hide
Q2
2017

- hide hide hide hide hide hide hide

Faktiskt utfall


Förväntat utfall

*) Nettotal för jobben är skillnaden mellan andelen företag som svarar positivt respektive negativt på frågan om antalet anställda har ökat eller minskat. Om till exempel 40 procent av företagen inom byggbranschen svarar att antalet anställda har ökat och 10 procent att antalet anställda minskat (50 procent att antalet anställda är oförändrat) så blir nettotalet 30 (40-10=30).

Uppdrags- verksamheten

Byggindustrin

Tillverknings- industrin

Datakonsulter och dataservice

Motorfordon

Livsmedel

Försäkrings- och finansbolag

Branscher

Konfidensindikatorn för huvudstadsregionens näringsliv förstärks med drygt fyra enheter under andra kvartalet 2017, vilket innebär att företagen i Stockholm möter en konjunktur som är bättre än normalt.

120

100

80

60

40

20

60

Q3
2016

103.2 104 92.5 112.5 99.7 109.3 96.8
Q4
2016

104.1 104.4 112.3 105.2 98.5 105.3 107.3
Q1
2017

100.3 107.7 117.3 110.1 100 111.1 99.4
Q2
2017

101.0 102.4 114.4 111.6 95.6 114.6 104.6

För Stockholmsföretag inom tjänstesektorn uppdragsverksamheter ljusnar läget något under andra kvartalet 2017. Trots en förstärkning av delbranschens konfidensindikatorn med närmare en enhet så fastnar företagen med uppdragsverksamheter i ett normalläge. Detta beror delvis på att delbranschens konfidensindikator försvagades med över tre enheter under föregående kvartal.

Medan flera delnäringar inledde 2017 med vikande tillväxt gick Stockholms byggbransch mot strömmen och rapporterade om den starkaste konjunkturen på flera år. Den försvagning som noteras för andra kvartalet 2017 ger dock vid handen att den ovanligt starka konfidensindikatorn förra kvartalet inte tycks spegla en robust förstärkning av Stockholms byggbransch. Konfidensindikatorn sjunker nu med 4,5 enheter, ned till 102,4. Konjunkturen är fortsatt starkare än normalt men konjunkturläget övertygar inte mot bakgrund av den betydande bostadsbristen i huvudstadsregionen.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin kännetecknas av stor variation. Situationen förbättrades under fjärde kvartalet 2016 och konfidensindikatorn fortsatte uppåt under första kvartalet 2017. Även om tillverkningsindustrin i Stockholm rapporterar om marginellt svagare konjunktur under andra kvartalet så är läget fortsatt mycket starkare än normalt.

Databranschens konfidensindikator vände upp under föregående kvartal efter att ha avslutat 2016 i moll. Konfidensindikatorn fortsätter att stärkas under det andra kvartalet 2017 och stiger med 1,4 enheter. Databranschen befäster därmed sin position i ett konjunkturläge som är mycket starkare än normalt. Förstärkningen under andra kvartalet innebär med andra ord att Stockholms databransch nu går på högvarv. Läget har inte varit så ljust på närmare sju år.

Under andra kvartalet 2017 ljusnar det även för den så viktiga handeln. Men för just motorfordonshandeln i Stockholm går det sämre. Under andra kvartalet 2017 försvagas konfidensindikatorn för motorfordonshandeln med nästan fem enheter, vilket är en påtaglig nedgång som placerar delbranschen i ett läge som är sämre än normalt.

Inom Stockholmshandeln går det bra för livsmedelshandeln. Konfidensindikatorn för livsmedelshandeln stärks med närmare fyra enheter under andra kvartalet 2017.

Förutom ett förbättrat konjunkturläge för databranschen ljusnar det för Stockholmsföretagen inom finans- och försäkringsbranschen. Genom att konfidensindikatorn för finans och försäkring stärks med närmare fem enheter är konjunkturläget numera bättre än normalt för denna delbransch.

*) Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt, 101,1-110 starkare än normalt, 99-101 ungefär normalt, 90-98,9 svagare än normalt, under 90 mycket svagare än normalt.

Hushåll

Hushållen i Stockholm har blivit alltmer optimistiska under den senaste tiden. De senaste tre kvartalen har hushållens konfidensindikator överstigit den för näringslivet. Under det andra kvartalet 2017 försvagas dock hushållens konfidensindikator med närmare tre enheter. Det förändrar inte det faktum att Stockholmshushållens konfidensindikator är starkare än normalt. Däremot gör det att näringslivet i Stockholm för första gången på närmare än ett år har en något ljusare bild av ekonomin än hushållen.

Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den..?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tycker Du att den ekonomiska situationen är i Sverige för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att den ekonomiska situationen är i Sverige om 12 månader? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att arbetslösheten kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att...?

Öka mycket


Öka något


Vara ungefär som nu


Minska något


Minska mycket


Vet ej


Tycker Du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, som exempelvis möbler, tvättmaskiner, TV osv.?

Hur mycket pengar tror Du att Ditt hushåll kommer att använda till inköp av sådana kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månaderna? Blir det...?

Mycket mer


Något mer


Ungefär lika mycket


Något mindre


Mycket mindre


Vet ej


Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker Du att det är att spara för närvarande? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det...?

Mycket fördelaktigt


Något fördelaktigt


Varken eller


Ganska ofördelaktigt


Mycket ofördelaktigt


Vet ej


Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12 månaderna? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det...?

Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditt hushålls nuvarande ekonomiska situation?

Vi sparar mycket


Vi sparar något


Vi går ungefär jämnt upp


Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning


Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning


Vet ej


Hur troligt är det att Ditt hushåll köper eller byter bil under de närmaste 12 månaderna åren?

Kommer Ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 12 månaderna? (Det kan vara avsett som permanent bostad eller fritidshus. Det kan också vara avsett för uthyrning)

Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? Är det...?

Ladda ner PDF:en här
Stockholms Handelskammare Q2 2017.pdf