Konjunkturen i Stockholm fortsätter att vara starkare än normalt. Men Stockholmsbarometern försvagas något under första kvartalet 2017, vilket beror på ett minskat förtroende hos näringslivet.

Byggbranschen går mot strömmen och rapporterar om ljusare tider. Konjunkturen för Stockholms byggbransch är den starkaste på sex år.

Stockholmsekonomin hålls tillbaka av en rekordhög arbetskraftsbrist. Många företag har svårt att hitta arbetskraft, inte minst inom bygg- och databranschen, vilket hämmar tillväxten.

Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utvecklingen i huvudstadsekonomin påverkar hela landet och påverkar därför hela Sveriges välstånd. Stockholm står för närmare 30 procent av Sveriges varuexport.

Konfidensindikatorn för hushållen i Stockholm stärks med drygt fyra enheter. Förstärkningen under första kvartalet sker ovanpå en tydlig ökning under föregående år. Hushållen anser att läget är starkare än normalt.

Försvagningen av Stockholmskonjunkturen under första kvartalet 2017 förklaras av mindre optimistiska företag. Konfidensindikatorn för huvudstadsregionens näringsliv försvagas med 1,8 enheter, vilket innebär att nivån närmar sig ett konjunkturläge som är i linje med det historiska snittet.


Tilltron bland de centralt belägna hushållens är fortsatt god. Konfidensindikatorn är 108,3, vilket indikerar ett läge som är påtagligt bättre än normalt. Däremot faller de centralt belägna hushållens konfidensindikator med 1,5 enheter under första kvartalet 2017.

Hushållen utanför Stockholms centrala skruvar upp sin tilltro till ekonomin. I de halvcentrala delarna stärks konfidensindikatorn med drygt sju enheter till en nivå som är klart starkare än det historiska snittet.

Hushållen i de ej centrala delarna går från att vara dystra till att se klart ljusare på tillvaron. Deras konfidensindikator stärks med hela 10,8 enheter till 107.

I de centrala delarna av länet försvagas näringslivets konfidensindikator med 2,3 enheter. Dessa företag möter dock alltjämt en konjunktur som är starkare än normalt.

I de halvcentrala delarna av Stockholm försvagas näringslivets konfidensindikator med 2,6 enheter under första kvartalet 2017.

Företag i samtliga delar av Stockholms län rapporterar om en vikande konjunktur. Försvagningen är tydligast bland företagen i länets minst centrala delar. Där faller konfidensindikatorn med 4,5 enheter till 99,3, vilket motsvarar en nivå i linje med det historiska genomsnittet.

Sysselsättning

Antalet anställningar fortsätter att öka i Stockholm under första kvartalet 2017. Däremot minskar ökningstakten i anställningarna något. Nettotalet för antalet anställda, det vill säga skillnaden mellan andelen företag som ökar antalet anställda och andelen som reducerar anställningar, sjunker med fyra enheter.

Trots den starka sysselsättningen i Stockholm ligger anställningarna klart under de förväntningar som ställdes upp av företagen under föregående kvartal. Förutom att anställningstakten justeras ned under första kvartalet 2017 dämpas förväntningarna på framtida nyanställningar. Företagen i Stockholm räknar fortsatt med att anställningarna kommer att öka framgent, men nettotalet för anställningsförväntningarna minskar med tio enheter.

Stockholm har länge lidit av en generell arbetskraftsbrist. Dessutom har arbetskraftsbristen påtagligt förvärrats under senare år. Arbetskraftsbristen dämpas på marginalen under första kvartalet 2017 men är forttsatt på en rekordhög nivå.

Privata tjänstenäringar (61%)


Handel (19%)


Bygg (10%)


Tillverkning (10%)


De flesta stockholmare som jobbar i näringslivet har sin anställning inom de privata tjänstenäringarna. På andra plats kommer handeln, där omkring var femte anställd stockholmare jobbar. Var tionde stockholmare jobbar inom bygg och en lika hög andel är anställda inom tillverkningsindustrin.

Sammansättningen utgör en stor skillnad jämfört med tidigare. För femton år sedan var betydligt fler, drygt en tredjedel, anställda inom tillverkningsindustrin. Ungefär lika många var sysselsatta inom handeln medan endast en femtedel var anställda inom de privata tjänstenäringarna. Sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna har sålunda växt betydligt, medan allt färre är anställda inom tillverkning och handel. Andelen stockholmare som har sin anställning inom tillverkning har fallit mest. Sysselsättningen inom bygg har ökat något under de senaste femton åren, från sju procent 2010 till tio procent i dag.

Uppdragsverksamheten

7

6

50

4

3

2

1

0

Q2
2013

hide hide hide hide hide 13 hide
Q3
2013

hide hide 12 hide 0 17 hide
Q4
2013

hide hide hide hide hide 13 hide
Q1
2014

2 hide 26 2 15 11 0
Q2
2014

7 26 45 7 20 27 4
Q3
2014

5 4 56 5 42 23 10
Q4
2014

hide 13 hide hide 25 hide 3
Q1
2015

13 28 10 hide 52 15 hide
Q2
2015

19 66 hide hide 12 20 hide
Q3
2015

34 hide hide hide 21 27 hide
Q4
2015

18 21 28 hide 31 15 hide
Q1
2016

13 1 23 4 37 15 hide
Q2
2016

30 hide 9 8 73 28 12
Q3
2016

20 0 hide 29 34 20 hide
Q4
2016

36 7 3 43 63 hide hide
Q1
2017

18 16 hide 26 41 32 19

1

2

3

4

-50

6

7

Q2
2013

- 10 46 20 10 27 hide 36
Q3
2013

- 34 29 hide 34 hide hide 16
Q4
2013

- 19 45 43 19 13 hide 16
Q1
2014

- hide 4 hide hide hide hide hide
Q2
2014

- hide hide hide hide hide hide hide
Q3
2014

- hide hide hide hide hide hide hide
Q4
2014

- 14 hide 2 14 hide 1 hide
Q1
2015

- hide hide hide 1 hide hide 6
Q2
2015

- hide hide 37 29 hide hide 3
Q3
2015

- hide 2 7 20 hide hide 3
Q4
2015

- hide hide hide 20 hide hide 5
Q1
2016

- hide hide hide hide hide hide 7
Q2
2016

- hide 3 hide hide hide hide hide
Q3
2016

- hide hide 11 hide hide hide 2
Q4
2016

- hide hide hide hide hide 5 7
Q1
2017

- hide hide 11 hide hide hide hide

Faktiskt utfall


Förväntat utfall

*) Nettotal för jobben är skillnaden mellan andelen företag som svarar positivt respektive negativt på frågan om antalet anställda har ökat eller minskat. Om till exempel 40 procent av företagen inom byggbranschen svarar att antalet anställda har ökat och 10 procent att antalet anställda minskat (50 procent att antalet anställda är oförändrat) så blir nettotalet 30 (40-10=30).

Uppdrags- verksamheten

Byggindustrin

Tillverknings- industrin

Datakonsulter och dataservice

Motorfordon

Livsmedel

Försäkrings- och finansbolag

Branscher

Näringslivets konfidensindikator backar med 1,8 enheter under första kvartalet 2017, vilket ligger bakom försvagningen av Stockholmskonjunkturen överlag. Stockholms näringsliv går emellertid alltjämt bättre än normalt.

120

100

80

60

40

20

60

Q2
2016

103.1 103.9 88.6 103.2 102.7 108.7 87.0
Q3
2016

103.2 104 92.5 112.5 99.7 109.3 96.8
Q4
2016

104.1 104.4 112.3 105.2 98.5 105.3 107.3
Q1
2017

100.3 107.7 117.3 110.1 100 111.1 99.4

Företag med uppdragsverksamhet upplever en försvagad konjunktur och delbranschens konfidensindikator försvagas med 3,5 enheter, vilket ger en normalnivå för konjunkturen.

Men medan flera delnäringar möter motvind vänder Stockholms byggbransch upp och rapporterar om den starkaste konjunkturen på sex år. Byggbranschens konfidensindikator stärks med drygt tre enheter till 107,7.

Läget för tillverkningsindustrin förstärks och når under första kvartalet 2017 upp till en nivå som är starkare än normalt.

Databranschens konfidensindikator vänder upp efter förra kvartalets tillbakagång. Konfidensindikatorn stärks med betydande fem enheter till 110,1 och passerar därmed gränsen för vad som kännetecknar en konjunktur som är mycket starkare än normalt.

Två delbranscher inom handeln rapporterar om en ljusare tillvaro jämfört med föregående kvartal. För motorfordonshandeln stärks konfidensindikatorn med 1,3 enheter, vilket innebär att delbranschen klättrar sig tillbaka till en normalnivå efter två motiga kvartal.

Livsmedelshandelns konfidensindikator återhämtar sig efter ett förra kvartalets tillbakagång. Stockholmsföretagen verksamma inom livsmedelshandeln rapporterar åter om en konjunktur som är mycket starkare än normalt. Konfidensindikatorn stärks med betydande 5,5 enheter till 111,1.

För finans- och försäkringsföretagen i Stockholm försvagas läget och konfidensindikatorn tappar nästan sex enheter, ned till en normalnivå.

*) Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt, 101,1-110 starkare än normalt, 99-101 ungefär normalt, 90-98,9 svagare än normalt, under 90 mycket svagare än normalt.

Hushåll

Stockholms hushåll har länge varit dystra vad gäller ekonomin men sedan ett år tillbaka har hushållen blivit alltmer optimistiska. Den trenden fortsätter under första kvartalet 2017. Konfidensindikatorn för hushållen i Stockholm stärks med drygt fyra enheter. Förstärkningen under första kvartalet sker ovanpå en tydlig ökning under föregående år. Hushållen anser att läget är starkare än normalt. Förtroendet bland hushållen i huvudstadsregionen är nu den starkaste på sex år.

Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den..?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tycker Du att den ekonomiska situationen är i Sverige för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att den ekonomiska situationen är i Sverige om 12 månader? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att arbetslösheten kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att...?

Öka mycket


Öka något


Vara ungefär som nu


Minska något


Minska mycket


Vet ej


Tycker Du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, som exempelvis möbler, tvättmaskiner, TV osv.?

Hur mycket pengar tror Du att Ditt hushåll kommer att använda till inköp av sådana kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månaderna? Blir det...?

Mycket mer


Något mer


Ungefär lika mycket


Något mindre


Mycket mindre


Vet ej


Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker Du att det är att spara för närvarande? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det...?

Mycket fördelaktigt


Något fördelaktigt


Varken eller


Ganska ofördelaktigt


Mycket ofördelaktigt


Vet ej


Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12 månaderna? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det...?

Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditt hushålls nuvarande ekonomiska situation?

Vi sparar mycket


Vi sparar något


Vi går ungefär jämnt upp


Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning


Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning


Vet ej


Hur troligt är det att Ditt hushåll köper eller byter bil under de närmaste 12 månaderna åren?

Kommer Ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 12 månaderna? (Det kan vara avsett som permanent bostad eller fritidshus. Det kan också vara avsett för uthyrning)

Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? Är det...?

Ladda ner PDF:en här
Stockholms Handelskammare Q1 2017.pdf