Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå som är något starkare än normalt. Lyftet förklaras främst av ett ökat förtroende hos hushållen.

Tjänstenäringarna ger viss skjuts åt näringslivet i Stockholm med databranschen som främsta draglok. Handeln backar dock på bred front och byggbranschen går sidledes trots hög efterfrågan.

Arbetskraftsbristen blir allt värre och når de högsta nivåerna på åtta år. Flera branscher har svårt att hitta arbetskraft, vilket hämmar tillväxten.

Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utvecklingen i huvudstadsekonomin påverkar hela landet och påverkar därför hela Sveriges välstånd. Stockholm står för närmare 30 procent av Sveriges varuexport.

Det är främst mycket mer optimistiska hushåll som ger skjuts åt konjunkturen under tredje kvartalet. Efter att Stockholms hushåll under flera kvartal avgett negativa tongångar lyfter nu förtroendet rejält. Tredje kvartalets förstärkning av hushållens konfidensindikator om 6,5 enheter innebär att hushållen för första gången på två år anser att konjunkturen är starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för näringslivet i Stockholm stärks visserligen något under tredje kvartalet 2016, men förbättringen är marginell. Förstärkningen av näringslivets konfidensindikator med 0,4 enheter under det tredje kvartalet 2016 är dock tillräcklig för att bryta den negativa trend som huvudstadsregionens näringsliv befunnit sig på under första halvåret 2016.


Förtroendet bland hushållen stiger rejält. Konfidensindikatorn för de centralt belägna hushållen stärks med 1,3 enheter och dessa hushåll anser att konjunkturen i Stockholm går starkare än normalt.

Det tredje kvartalet 2016 bjuder på en tydlig förbättring vad gäller synen på Stockholmsekonomin även utanför de mest centrala delarna av länet. Störst förändring sker bland hushållen i de halvcentrala delarna. Konfidensindikator för dessa hushåll stärks med närmare 15 enheter, vilket innebär att de nu har ett större förtroende för ekonomin än normalt.

För hushåll i de minst centrala delarna av Stockholms län stärks konfidensindikatorn med nästan tre enheter. Men eftersom dessa hushåll varit väldigt dystra räcker det endast för att stämningsläget ska justeras upp till att vara i linje med det historiska genomsnittet.

Under det tredje kvartalet 2016 sker endast en marginell förbättring av Stockholmsnäringslivets syn på ekonomin. Konfidensindikatorn bland företagen i de mest centrala delarna av Stockholms län stärks med 3,4 enheter, vilket betyder att de centralt belägna företagen alltjämt möter en konjunktur som är starkare än normalt.

För företagen i de halvcentrala delarna av länet försvagas konfidensindikatorn med närmare fem enheter, vilket försätter dessa företag i en medioker position.

Företagen i de minst centrala delarna av länet upplever att konjunkturen är svagare än normalt.

Sysselsättning

Färre företag i Stockholm nyanställer under tredje kvartalet 2016. Nettotalet för antalet anställda, det vill säga skillnaden mellan andelen företag som ökar antalet anställda och andelen som reducerar anställningar, faller med fem enheter till sju. Det innebär att sysselsättningstillväxten i Stockholmsekonomin ligger under genomsnittet för det senaste året.

I kontrast till den lägre jobbtillväxten skruvar Stockholmsföretagen upp sina förväntningar om antalet anställda framöver. Nettotalet om det förväntade antalet anställda stiger från åtta till 17 under det tredje kvartalet 2016.

Stockholm har länge lidit av en generell arbetskraftsbrist. Dessutom har arbetskraftsbristen påtagligt förvärrats under senare år. Under tredje kvartalet 2016 ökar arbetskraftsbristen ytterligare och närmar sig en rekordhög nivå. Arbetskraftsbristen bland företagen i Stockholm är nu den högsta på åtta år.

Privata tjänstenäringar (61%)


Handel (19%)


Bygg (10%)


Tillverkning (10%)


De flesta stockholmare som jobbar i näringslivet har sin anställning inom de privata tjänstenäringarna. På andra plats kommer handeln, där omkring var femte anställd stockholmare jobbar. Var tionde stockholmare jobbar inom bygg och en lika hög andel är anställda inom tillverkningsindustrin.

Sammansättningen utgör en stor skillnad jämfört med tidigare. För femton år sedan var betydligt fler, drygt en tredjedel, anställda inom tillverkningsindustrin. Ungefär lika många var sysselsatta inom handeln medan endast en femtedel var anställda inom de privata tjänstenäringarna. Sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna har sålunda växt betydligt, medan allt färre är anställda inom tillverkning och handel. Andelen stockholmare som har sin anställning inom tillverkning har fallit mest. Sysselsättningen inom bygg har ökat något under de senaste femton åren, från sju procent 2010 till tio procent i dag.

Uppdragsverksamheten

7

6

50

4

3

2

1

0

Q4
2012

hide hide hide hide hide hide hide
Q1
2013

hide hide hide hide hide hide hide
Q2
2013

hide hide hide hide hide 13 hide
Q3
2013

hide hide 12 hide 0 17 hide
Q4
2013

hide hide hide hide hide 13 hide
Q1
2014

2 hide 26 2 15 11 0
Q2
2014

7 26 45 7 20 27 4
Q3
2014

5 4 56 5 42 23 10
Q4
2014

hide 13 hide hide 25 hide 3
Q1
2015

13 28 10 hide 52 15 hide
Q2
2015

19 66 hide hide 12 20 hide
Q3
2015

34 hide hide hide 21 27 hide
Q4
2015

18 21 28 hide 31 15 hide
Q1
2016

13 1 23 4 37 15 hide
Q2
2016

30 hide 9 8 73 28 12
Q3
2016

20 0 hide 29 34 20 hide

1

2

3

4

-50

6

7

Q4
2012

- 29 38 42 29 30 6 hide
Q1
2013

- 26 31 3 26 25 10 30
Q2
2013

- 10 46 20 10 27 hide 36
Q3
2013

- 34 29 hide 34 hide hide 16
Q4
2013

- 19 45 43 19 13 hide 16
Q1
2014

- hide 4 hide hide hide hide hide
Q2
2014

- hide hide hide hide hide hide hide
Q3
2014

- hide hide hide hide hide hide hide
Q4
2014

- 14 hide 2 14 hide 1 hide
Q1
2015

- hide hide hide 1 hide hide 6
Q2
2015

- hide hide 37 29 hide hide 3
Q3
2015

- hide 2 7 20 hide hide 3
Q4
2015

- hide hide hide 20 hide hide 5
Q1
2016

- hide hide hide hide hide hide 7
Q2
2016

- hide 3 hide hide hide hide hide
Q3
2016

- hide hide 11 hide hide hide 2

Faktiskt utfall


Förväntat utfall

*) Nettotal för jobben är skillnaden mellan andelen företag som svarar positivt respektive negativt på frågan om antalet anställda har ökat eller minskat. Om till exempel 40 procent av företagen inom byggbranschen svarar att antalet anställda har ökat och 10 procent att antalet anställda minskat (50 procent att antalet anställda är oförändrat) så blir nettotalet 30 (40-10=30).

Uppdrags- verksamheten

Byggindustrin

Tillverknings- industrin

Datakonsulter och dataservice

Motorfordon

Livsmedel

Försäkrings- och finansbolag

Branscher

Näringslivet i Stockholm stärks på marginalen under tredje kvartalet 2016. Trots den svaga utvecklingen pekar barometerindikatorn på en något starkare konjunktur än normalt för Stockholms näringsliv. Däremot går hushållen om näringslivet avseende synen på Stockholms ekonomin för första gången på länge.

120

100

80

60

40

20

60

Q4
2015

98.1 105.1 131.5 94.9 104.6 111.3 112.1
Q1
2016

99.3 100.2 100.2 101.7 100.2 106.6 85.5
Q2
2016

103.1 103.9 88.6 103.2 102.7 108.7 87.0
Q3
2016

103.2 104 92.5 112.5 99.7 109.3 96.8

Det är främst de privata tjänstenäringarna, där en majoritet av stockholmarna har sin sysselsättning, som bidrar till att Stockholmsnäringslivet förstärks något under tredje kvartalet 2016. Företag med uppdragsverksamhet upplever fortsatt att konjunkturen går bättre än normalt och delbranschens konfidensindikator stärks med 0,4 enheter.

Byggbranschen har trots den stora efterfrågan gått kräftgång under en tid och det tredje kvartalet visar inte på någon förändring. Konfidensindikatorn för Stockholms byggbransch står helt still under tredje kvartalet 2016 även om läget är något starkare än normalt.

Efter att ha avslutat 2015 i dur backade tillverkningsindustrin under föregående kvartal till en nivå som var i linje med det historiska genomsnittet. Under tredje kvartalet förbättras konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin något och läget är nu inte lika dystert som tidigare. Däremot befinner sig konjunkturen för Stockholmsregionens industri under det historiska genomsnittet.

Inom tjänstenäringarna visar databranschen på en mycket stark utveckling under det tredje kvartalet 2016. Databranschens konfidensindikator stärks med hela 9,5 enheter och klättrar till en nivå som är mycket starkare än normalt. Läget för Stockholms databransch är den starkaste på sex år.

Överlag befinner sig Stockholms näringsliv i ett läge som är något bättre än normalt. Däremot försvagas den så viktiga handeln påtagligt. Konfidensindikatorn faller närmare tre enheter för motorfordonshandeln.

Inom handeln sker en försvagning inom samtliga delsektorer utom för livsmedelshandeln, där konfidensindikatorn stärks med 0,7 enheter och där företagen generellt fortsatt möter en stark konjunktur.

Finans- och försäkringsbranschens konfidensindikator kännetecknas av stor variation situationen förbättras under tredje kvartalet 2016. Läget är dock fortsatt svagare än normalt.

*) Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt, 101,1-110 starkare än normalt, 99-101 ungefär normalt, 90-98,9 svagare än normalt, under 90 mycket svagare än normalt.

Hushåll

Hushållens långvariga pessimism har varit genomgående i stora delar av Stockholm. Hushållen har länge tecknat en allt mörkare bild av ekonomin. Under tredje kvartalet 2016 lyfter tilltron bland Stockholms hushåll. Många hushåll har dock fortsatt en ganska så dyster syn på landets ekonomi. Förväntingarna på svensk ekonomi är dock något ljusare än nulägesbedömningen.

Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den..?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tycker Du att den ekonomiska situationen är i Sverige för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att den ekonomiska situationen är i Sverige om 12 månader? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att arbetslösheten kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att...?

Öka mycket


Öka något


Vara ungefär som nu


Minska något


Minska mycket


Vet ej


Tycker Du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, som exempelvis möbler, tvättmaskiner, TV osv.?

Hur mycket pengar tror Du att Ditt hushåll kommer att använda till inköp av sådana kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månaderna? Blir det...?

Mycket mer


Något mer


Ungefär lika mycket


Något mindre


Mycket mindre


Vet ej


Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker Du att det är att spara för närvarande? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det...?

Mycket fördelaktigt


Något fördelaktigt


Varken eller


Ganska ofördelaktigt


Mycket ofördelaktigt


Vet ej


Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12 månaderna? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det...?

Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditt hushålls nuvarande ekonomiska situation?

Vi sparar mycket


Vi sparar något


Vi går ungefär jämnt upp


Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning


Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning


Vet ej


Hur troligt är det att Ditt hushåll köper eller byter bil under de närmaste 12 månaderna åren?

Kommer Ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 12 månaderna? (Det kan vara avsett som permanent bostad eller fritidshus. Det kan också vara avsett för uthyrning)

Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? Är det...?

Ladda ner PDF:en här
Stockholms Handelskammare Q3 2016.pdf