Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare än normalt. Lyftet förklaras främst av ett ökat förtroende hos Stockholms näringsliv.

Byggbranschen ger viss skjuts åt näringslivet medan handeln backar. Trots en försvagning i delar av Stockholms näringsliv går de flesta delbranscher fortfarande bättre än normalt.

Arbetskraftsbristen blir allt värre och når de högsta nivåerna på åtta år. Många företag har svårt att hitta arbetskraft, inte minst inom databranschen, vilket hämmar tillväxten.

Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utvecklingen i huvudstadsekonomin påverkar hela landet och påverkar därför hela Sveriges välstånd. Stockholm står för närmare 30 procent av Sveriges varuexport.

Konfidensindikatorn för hushållen i Stockholm stärks något, med 0,3 enheter. Det är sålunda inte ett påtagligt förbättrat läge för Stockholms hushåll som ligger bakom Stockholmsbarometerns förstärkning under fjärde kvartalet.

Det är främst mycket mer optimistiska företag som ger skjuts åt konjunkturen under fjärde kvartalet 2016. Konfidensindikatorn för huvudstadsregionens näringsliv stärks med 1,7 enheter, vilket innebär att nivån nu i princip är densamma som för ett år sedan


Hushållen i Stockholm fortsätter att uppleva en ljusare konjunktur under fjärde kvartalet 2016. Men förstärkningen av hushållens konfidensindikator är endast marginell och förklaras helt och hållet av en ökad optimism bland hushållen i de centrala delarna av länet, där konfidensindikatorn stiger med 7,4 enheter.

Däremot skruvar hushållen utanför Stockholms centrala delar ned sin tilltro till ekonomin. I de halvcentrala delarna faller konfidensindikatorn med drygt sex enheter till en nivå som är i linje med det historiska snittet.

Hushållen i de ej centrala delarna är dystra och konfidensindikatorn för dessa hushåll faller med närmare fyra enheter till 95, en nivå klart sämre än normalt.

Förstärkningen av näringslivets konfidensindikator förklaras främst av mer positiva företag utanför de mest centrala delarna av huvudstaden. Konfidensindikatorn för de centralt belägna företagen stärks endast med 0,7 enheter till 106, men de dessa centralt belägna företag möter alltjämt en konjunktur som är starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för företag utanför de centrala delarna av Stockholm stärks än mer. För företagen i de halvcentrala delarna av länet stärks konfidensindikatorn med betydande 6,3 enheter, vilket innebär att dessa företag under en relativt kort period har gått från ett svagt konjunkturläge till att nu rapportera om en tillväxt som är starkare än normalt.

Även företagen i de minst centrala delarna av länet rapporterar om ljusare tider då deras konjunkturindikator stärks med fyra enheter till 104, vilket innebär att konjunkturen är starkare än normalt.

Sysselsättning

Fler företag i Stockholm nyanställer under fjärde kvartalet 2016. Nettotalet för antalet anställda, det vill säga skillnaden mellan andelen företag som ökar antalet anställda och andelen som reducerar anställningar, ökar med fem enheter till 12.

Trots den stigande sysselsättningstillväxten i Stockholm ligger antalet nya jobben under de förväntningar som ställdes upp av företagen under föregående kvartal. De högt ställda förväntningarna justeras emellertid inte ned utan företagen håller fast vid dem och inväntar en starkare jobbtillväxt framöver.

Under fjärde kvartalet 2016 ökar arbetskraftsbristen ytterligare och närmar sig en rekordhög nivå. Arbetskraftsbristen bland företagen i Stockholm är nu den högsta på åtta år.

Privata tjänstenäringar (61%)


Handel (19%)


Bygg (10%)


Tillverkning (10%)


De flesta stockholmare som jobbar i näringslivet har sin anställning inom de privata tjänstenäringarna. På andra plats kommer handeln, där omkring var femte anställd stockholmare jobbar. Var tionde stockholmare jobbar inom bygg och en lika hög andel är anställda inom tillverkningsindustrin.

Sammansättningen utgör en stor skillnad jämfört med tidigare. För femton år sedan var betydligt fler, drygt en tredjedel, anställda inom tillverkningsindustrin. Ungefär lika många var sysselsatta inom handeln medan endast en femtedel var anställda inom de privata tjänstenäringarna. Sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna har sålunda växt betydligt, medan allt färre är anställda inom tillverkning och handel. Andelen stockholmare som har sin anställning inom tillverkning har fallit mest. Sysselsättningen inom bygg har ökat något under de senaste femton åren, från sju procent 2010 till tio procent i dag.

Uppdragsverksamheten

7

6

50

4

3

2

1

0

Q1
2013

hide hide hide hide hide hide hide
Q2
2013

hide hide hide hide hide 13 hide
Q3
2013

hide hide 12 hide 0 17 hide
Q4
2013

hide hide hide hide hide 13 hide
Q1
2014

2 hide 26 2 15 11 0
Q2
2014

7 26 45 7 20 27 4
Q3
2014

5 4 56 5 42 23 10
Q4
2014

hide 13 hide hide 25 hide 3
Q1
2015

13 28 10 hide 52 15 hide
Q2
2015

19 66 hide hide 12 20 hide
Q3
2015

34 hide hide hide 21 27 hide
Q4
2015

18 21 28 hide 31 15 hide
Q1
2016

13 1 23 4 37 15 hide
Q2
2016

30 hide 9 8 73 28 12
Q3
2016

20 0 hide 29 34 20 hide
Q4
2016

36 7 3 43 63 hide hide

1

2

3

4

-50

6

7

Q1
2013

- 26 31 3 26 25 10 30
Q2
2013

- 10 46 20 10 27 hide 36
Q3
2013

- 34 29 hide 34 hide hide 16
Q4
2013

- 19 45 43 19 13 hide 16
Q1
2014

- hide 4 hide hide hide hide hide
Q2
2014

- hide hide hide hide hide hide hide
Q3
2014

- hide hide hide hide hide hide hide
Q4
2014

- 14 hide 2 14 hide 1 hide
Q1
2015

- hide hide hide 1 hide hide 6
Q2
2015

- hide hide 37 29 hide hide 3
Q3
2015

- hide 2 7 20 hide hide 3
Q4
2015

- hide hide hide 20 hide hide 5
Q1
2016

- hide hide hide hide hide hide 7
Q2
2016

- hide 3 hide hide hide hide hide
Q3
2016

- hide hide 11 hide hide hide 2
Q4
2016

- hide hide hide hide hide 5 7

Faktiskt utfall


Förväntat utfall

*) Nettotal för jobben är skillnaden mellan andelen företag som svarar positivt respektive negativt på frågan om antalet anställda har ökat eller minskat. Om till exempel 40 procent av företagen inom byggbranschen svarar att antalet anställda har ökat och 10 procent att antalet anställda minskat (50 procent att antalet anställda är oförändrat) så blir nettotalet 30 (40-10=30).

Uppdrags- verksamheten

Byggindustrin

Tillverknings- industrin

Datakonsulter och dataservice

Motorfordon

Livsmedel

Försäkrings- och finansbolag

Branscher

Näringslivet i Stockholm stärks med 1,3 enheter under fjärde kvartalet 2016, vilket förklarar det mesta av förstärkningen av Stockholmskonjunkturen överlag. Även om flera delbranscher backar så går stora delar av Stockholms näringsliv bättre än normalt.

120

100

80

60

40

20

60

Q1
2016

99.3 100.2 100.2 101.7 100.2 106.6 85.5
Q2
2016

103.1 103.9 88.6 103.2 102.7 108.7 87.0
Q3
2016

103.2 104 92.5 112.5 99.7 109.3 96.8
Q4
2016

104.1 104.4 112.3 105.2 98.5 105.3 107.3

Företag med uppdragsverksamhet upplever fortsatt att konjunkturen går bättre än normalt och delbranschens konfidensindikator stärks med en enhet under fjärde kvartalet 2016.

Medan flera viktiga delnäringar möter motvind vänder byggbranschen upp efter ett år av kräftgång. Byggbranschens konfidensindikator stärks med 0,4 enheter och når därmed nästan upp till den nivå som uppmättes för ett år sedan. Läget inom huvudstadsregionens byggbransch är bättre än normalt, vilket förklaras av en skriande bostadsbrist.

Situationen för Stockholms tillverkningsindustri förbättras under fjärde kvartalet 2016, vilket bland annat beror på en stark exportorderingång.

Databranschens konfidensindikator faller tillbaka med 6,7 enheter till 105,2. Det betyder att läget för delbranschen är starkare än det historiska genomsnittet, men inte kännetecknas av en mycket starkare tillväxt än normalt.

Motorfordonshandeln försvagas under 2016 års sista kvartal med 0,8 enheter ned till 98,5, vilket innebär att konjunkturläget inom delbranschen är något svagare än normalt.

Livsmedelshandelns konfidensindikator försvagas med 3,4 enheter till 105,3 under fjärde kvartalet. Det är en påtaglig försvagning även om konjunkturläget alltjämt är starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för finans- och försäkringsbranschen liksom för tillverkningsindustrin kännetecknas av stor variation. Situationen för finans- och försäkringsbranschen förbättras under fjärde kvartalet 2016.

*) Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt, 101,1-110 starkare än normalt, 99-101 ungefär normalt, 90-98,9 svagare än normalt, under 90 mycket svagare än normalt.

Hushåll

Hushållens pessimism har varit genomgående i stora delar av Stockholm under en längre tid. Hushållen har länge tecknat en allt mörkare bild av ekonomin. Under fjärde kvartalet 2016 fortsätter tilltron att ljusna bland delar av Stockholms hushåll. Många hushåll har dock fortsatt en ganska så dyster syn på landets ekonomi.

Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den..?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tycker Du att den ekonomiska situationen är i Sverige för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att den ekonomiska situationen är i Sverige om 12 månader? Är den...?

Mycket bättre


Något bättre


Ungefär lika


Något sämre


Mycket sämre


Vet ej


Hur tror Du att arbetslösheten kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? Kommer den att...?

Öka mycket


Öka något


Vara ungefär som nu


Minska något


Minska mycket


Vet ej


Tycker Du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, som exempelvis möbler, tvättmaskiner, TV osv.?

Hur mycket pengar tror Du att Ditt hushåll kommer att använda till inköp av sådana kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månaderna? Blir det...?

Mycket mer


Något mer


Ungefär lika mycket


Något mindre


Mycket mindre


Vet ej


Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker Du att det är att spara för närvarande? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det...?

Mycket fördelaktigt


Något fördelaktigt


Varken eller


Ganska ofördelaktigt


Mycket ofördelaktigt


Vet ej


Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12 månaderna? Som sparande räknas även minskning av eventuella lån. Är det...?

Vilket av följande påståenden beskriver bäst Ditt hushålls nuvarande ekonomiska situation?

Vi sparar mycket


Vi sparar något


Vi går ungefär jämnt upp


Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning


Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning


Vet ej


Hur troligt är det att Ditt hushåll köper eller byter bil under de närmaste 12 månaderna åren?

Kommer Ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 12 månaderna? (Det kan vara avsett som permanent bostad eller fritidshus. Det kan också vara avsett för uthyrning)

Hur troligt är det att Ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? Är det...?

Ladda ner PDF:en här
Stockholms Handelskammare Q4 2016.pdf